Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Regulamin konkursu

W roku szkolnym 2013/14 uchwałą nr 15/2013-2014 rady pedagogicznej z dnia 16. 04. 2014 r.zatwierdzono poniższy regulamin przyznawania tytułu  Absolwent Roku …. Gimnazjum w Gąsocinie.

 

Regulamin przyznawania tytułu

„Absolwent Roku…” Gimnazjum w Gąsocinie

 

 1. Tytuł „Absolwent Roku” jest jednym z ważniejszych wyróżnień, jakie może otrzymać uczeń kończący Gimnazjum w Gąsocinie.
 2. Kandydatem do tytułu będzie uczeń klasy trzeciej Gimnazjum w Gąsocinie, który spełnia następujące kryteria:

a)      średnia ocen, jaką uzyskał uczeń na koniec roku szkoły, wynosi co najmniej 4,0;

b)      zachowanie ucznia zostało ocenione jako dobre;

c)      uczeń angażował się w życie szkoły

- praca w Samorządzie Uczniowskim,

- udział w uroczystościach szkolnych,

- udział w apelach,

- udział w zbiórkach makulatury,

- udział w zbiórkach baterii,

- udział w akcjach społecznych ( „Świąteczna paczka”, karma dla

   zwierząt ze schroniska w Pawłowie, ozdoby na Jarmark Adwentowy,

   Sprzątanie Świata,)

- udział w zawodach sportowych,

- udział w konkursach,

- udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- mobilizowanie swoją aktywnością innych,

-pomoc koleżeńska;

d)      uczeń stosował w życiu codziennym powszechnie akceptowane normy i zasady zachowań zarówno w stosunku do nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych, kolegów, koleżanek i innych osób,

e)      uczeń w mowie potocznej przestrzegał kultury słowa i zwrotów grzecznościowych.

 1. Kryteria, które spełnia kandydat, są zgodne z modelem absolwenta zawartym w Koncepcji Pracy Gimnazjum w Gąsocinie.
 2. Wniosek o przyznanie nagrody sporządza wychowawca klasy (po konsultacji z uczniami danej klasy, Samorządem Uczniowskim i pracownikami niepedagogicznymi) na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. (zał. nr 1.).
 3. Wnioski wychowawców klas trzecich przedstawiane są powołanej przez Dyrektora Gimnazjum komisji na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej kończącym dany rok szkolny.
 4. Wychowawca może wytypować kilku kandydatów.
 5. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Gimnazjum,

b)      wychowawcy klas trzecich,

c)      pedagog,

d)      opiekun Samorządu Uczniowskiego,

e)      przedstawiciel pracowników niepedagogicznych.

 1. Komisja w oparciu o zgromadzone informacje

typuje do tytułu „Absolwent Roku” Gimnazjum w Gąsocinie (zał.2.).

 1. Komisja przedstawia wytypowanych kandydatów Radzie Pedagogicznej na klasyfikacyjnym posiedzeniu kończącym rok szkolny. Rada Pedagogiczna w wyniku  głosowania wybiera kandydata (zał.3.).
 2.  Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna i niepodważalna.
 3.  Nagrodę pieniężną oraz statuetkę opatrzoną napisem: „Absolwent Roku” Gimnazjum w Gąsocinie wraz z datą funduje Rada Rodziców.
 4.  Nagroda „Absolwent Roku” wręczana jest na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
 5.  Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza Rada Pedagogiczna.

Zał. 1.

Wniosek wychowawcy o przyznanie tytułu „Absolwent Roku” przez Dyrektora Gimnazjum w Gąsocinie

 

Informacje o kandydacie do tytułu „Absolwent Roku” Gimnazjum w Gąsocinie

 1. Imię nazwisko ucznia …………………………………….……………………………..
 2. Klasa ……………………………………………………………………….……………………
 3. Średnia ocena końcowa …………………………………..…………………………..
 4. Ocena z zachowania …………………………………………………………………….
 5. Kryteria z podpunktów: c, d, e punktu 2. regulaminu przyznawania tytułu „Absolwent Roku”:

…………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis wychowawcy klasy

 

Zał.2.

Karta do wytypowania przez Komisję kandydatów do tytułu „Absolwent Roku”

Gimnazjum w Gąsocinie

 

 1. Imię nazwisko ucznia …………………………………………………………………..
 2. Klasa ……………………………………………………………………………………………
 3. Średnia ocena końcowa …………………….………………………………………..
 4. Ocena z zachowania ……………………………………………………………………

Tabela kryteriów :

 

Kryterium

 

Rodzaj zaangażowania

Liczba punktów

(0-1)

1.

Uczeń angażował się w życie szkoły

Praca w Samorządzie Uczniowskim

 

 

Udział w uroczystościach szkolnych

 

 

Udział w apelach

 

Udział w zbiórkach makulatury

 

Udział w zbiórkach baterii

 

Udział w akcjach społecznych:

- „Świąteczna paczka”,

- karma dla zwierząt ze schroniska w Pawłowie,

- ozdoby na Jarmark Adwentowy,

 

 

 

 

 

„Sprzątanie Świata”

 

Udział w zawodach sportowych

 

Udział w konkursach,

 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych,

 

Mobilizowanie swoją aktywnością innych.

 

2. Uczeń stosował w życiu

codziennym powszechnie

akceptowane normy i zasady

zachowań zarówno w stosunku

do nauczycieli jak i pracowników

niepedagogicznych, kolegów,

koleżanek i innych osób.                                                                               

3.Uczeń w mowie potocznej

przestrzegał kultury słowa

i zwrotów grzecznościowych.                                                                       

4.Charakteryzuje się:

odpowiedzialnością (rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków),

 

 

 

samodyscypliną (postępuje zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, m.in. kontroluje swoje emocje i zachowania, wyznacza sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuje),

 

 

 

 

 

 

odwagą (nie ulega presji, jest asertywny -umie mówić „nie” złemu otoczeniu lub złym propozycjom, przeciwstawia się złu, stojąc w obronie prawdy i dobra oraz potrafi przyznać się do błędu),

 

 

 

 

 

 

pokojowym nastawieniem (panuje nad emocjami, czyli najpierw myśli, później działa, nie prowokuje, nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej, intelektualnej,

 

 

 

 

 

optymizmem i humorem (umie docenić to, co posiada, wierzy w powodzenie własnych działań, nie pielęgnuje w sobie urazy),

 

 

 

 

sprawiedliwością (szanuje prawa innych, postępuje fair play)

 

 

solidarnością (zna własne prawa jak i obowiązki, bezinteresownie pomaga innym, potrafi współpracować)

 

 

 

uczciwością (mówi prawdę, nie ściąga, szanuje własność innych, dotrzymuje zobowiązań)

 

 

szacunkiem dla siebie i innych (szanuje siebie oraz dba o swoje dobre imię, zdrowie, samopoczucie i przyszłość, szanuje pracę innych)

 

 

 

 

serdecznością (potrafi okazywać sympatię, daje wsparcie, mądrze dba o dobro przyjaciela, potrafi przebaczać),

 

 

 

 

miłością do ojczyzny (zna historię i kulturę kraju, dba o jej dobro i jej dobre imię, okazuje szacunek dla tradycji i symboli narodowych oraz religijnych)

 

 

 

 

 

mądrością (potrafi spojrzeć na bliskie i odległe skutki swych wyborów i czynów, umiejętnie wyciąga wnioski z doświadczeń, umie rozróżniać sprawy ważne i pilne oraz potrafi okazywać wdzięczność.

 

 

 

 

 

 

RAZEM                                                                                                                                   

 

Komisja punktuje kryteria, stawiając 1pkt lub 0 pkt., następnie sumuje wszystkie punkty kandydata i wyłania „Absolwenta Roku” Gimnazjum w Gąsocinie.

Zał.3.

Karta do głosowania dla członków Rady Pedagogicznej

 1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………, klasa…………….
 2. Jestem za………..
 3. Jestem przeciw………..
 4. Wstrzymuję się od głosu………..

 

Głos uważa się za ważny, jeśli przy każdym nazwisku jest tylko jeden znak „x”. Głos jest nieważny, jeśli przy jakimkolwiek nazwisku będzie więcej niż jeden znak „x” lub nie będzie ani jednego znaku „x”.