Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Regulamin udziału w projekcie COMENIUS

Regulamin udziału w projekcie COMENIUS

i wyjazdów uczniów (mobilności).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie Gimnazjum w Gąsocinie.


1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie;
d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu);                                                                                                                                  f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu
w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚĆI
NA SPOTKANIA Z PARTNERAMI
W RAMACH PROJEKTU COMENIUS

 1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.
  1. Wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.
  2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego
  3. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy.
  4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność.
  5. Obecność na spotkaniach.
  6. Aktywny udział w pracach projektowych.
  7. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.
 2. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 2 osób: koordynatora projektu oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w wykonanie zadań projektowych.
 3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.
 5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 7. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.)
 8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 9. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
 3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.
 5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
  1. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
  2. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
 6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.
 10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
 11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.