Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Zadania pedagoga

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego do realizacji

w I semestrze w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. Indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z uczniami.
 2. Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii
  psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji.
 3. Rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy.
 4. Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych
  - dom rodzinny, GOPS, w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych
  z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.
 5. Prowadzenie bada socjometrycznych, ankietowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.
 7. Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze.
 8. Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów, np. kontrakt.
 9. Prowadzenie lub organizowanie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 10. Koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach
  o charakterze profilaktyczno-wychowawczym.
 11. Działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym.
 12. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym
   i opracowywanie wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.
 13. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i rodzinnych.
 14. Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.
 15. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz, w tym:
  z poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.
 16. Udzielanie uczniom porad o pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi
  z kontaktami rówieśniczymi, w tym z presją negatywnych wzorców.
 17. Porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 18. Poradnictwo wychowawcze skierowane do rodziców mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci.
 19. Udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci
  w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka.
 20. Zapraszanie specjalistów z zewnątrz – prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów dla uczniów i rodziców.
 21. Współpraca z nauczycielami przy tworzeniu IPET-u dla uczniów z orzeczeniem.
 22. Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom.