Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Koncepcja pracy na lata 2017/2019

KONCEPCJA PRACY     

GIMNAZJUM W GĄSOCINIE

NA LATA 2017/2019


Wizja bez działania jest tylko marzeniem.

Działanie bez wizji jest trwaniem tylko.

Wizja połączona z działaniem pozwala zmienić  świat!”

Barker

 

 

Misja szkoły

Jesteśmy otwartym zespołem, świadomym celów procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniamy uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju. Propagujemy wartości uniwersalne: prawdę, dobro i mądrość. Twórczo stymulujemy rozwój młodego człowieka, a bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego sprzyjają otwartej komunikacji.

Zmierzamy do tego, aby nasza szkoła była:

• Przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

• Twórcza, czyli zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia.

• Otwarta na potrzeby uczniów.

 

 

Obszary i cele strategiczne

 

Kształcenie

 

Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szansę wszechstronnego rozwoju.

 • Szkoła odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów z akcentem na wysoki poziom nauczania.
 • W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.

 • Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Wychowanie i opieka


 

 

 • W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 • Realizacja programów profilaktyki skutecznie przeciwdziała patologii uzależnień.
 • Kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i prospołecznych,  zaangażowanie w akcje wolontarystyczne, gdzie zachowanie pomocowe ma szansę przekształcić się w postawę i stałą gotowość niesienia pomocy innym.

 • Działania wychowawcze szkoły uwzględniają:

  - wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

  - wychowanie do życia w rodzinie,

  - edukację regionalną,

  - promowanie zdrowego stylu życia,

  - zapobieganie patologiom i uzależnieniom,

  - orientację zawodową i planowanie kariery.

   

  Zarządzanie i organizacja

Sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników.

 • Statut szkoły oraz inne akty wewnętrzne są aktualizowane i zgodne z przepisami prawa.
 • Szkoła czyni starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne, a warunki nauki atrakcyjne.

 

Koncepcja pracy

Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki działania.

 • Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w realizacji celów szkoły.
 • W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokajania tych potrzeb i oczekiwań.

 • Prowadzona jest promocja szkoły, wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów.

 

Wizja Gimnazjum w Gąsocinie

 

Istniejemy dla społeczności. Jesteśmy po to, by nauczać i uczyć. Stwarzając właściwy klimat, poczucie bezpieczeństwa i wyrównując szanse edukacyjne ucznia, oferujemy podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności. Jesteśmy miejscem wspomagania rozwoju uczniów, kształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Aktywne metody pracy preferowane przez szkołę pozwalają uczniom podążać za ich zainteresowaniami, rozwijać je i doskonalić oraz umożliwiają twórcze, wieloaspektowe, kreatywne uczenie.

 

 

Model absolwenta Gimnazjum w Gąsocinie

 

Absolwent Gimnazjum w Gąsocinie odpowiada za swoje czyny, wie, czego chce. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Realizuje wyznaczone cele, uczy się na miarę swoich możliwości. Jest twórczy i konsekwentny, gotowy do współdziałania. Pomagają mu tolerancja i wrażliwość. Świadomie planuje własny rozwój oraz karierę edukacyjną i zawodową. Osiąga sukces.

 

Koncepcja Gimnazjum w Gąsocinie pobierz