Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Poradnia równych szans "Moja przyszłość"

 

PORADNIA RÓWNYCH SZANS

 „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Zajęcia poprowadzi:

MILENA ZAŁUSKA – psycholog, doradca zawodowy

Kariera – to obecnie jedno z częściej powtarzanych słów. Słyszymy je niemal wszędzie – na uczelni, w domu, na spotkaniach towarzyskich. Oznacza drogę rozwoju zawodowego, awans społeczny, sukcesy odniesione na polu działalności zawodowej. Dlaczego tak się dzieje, że jednym udaje się ją osiągnąć a innym nie? Na sukces tych pierwszych wpływa wiele czynników, a jednym z nich – z całą pewnością – jest odpowiednio wczesne przygotowanie się do kariery, czyli zaplanowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego.

Zaplanowanie kariery zawodowej i przygotowanie się do przyszłej pracy to jedno z ważniejszych zadań okresu dorastania. W systemie edukacji orientacja i poradnictwo zawodowe powinny obejmować młodzież na wszystkich etapach kształcenia. W sytuacji zwiększającego się w Polsce bezrobocia pomoc doradców zawodowych powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych. Szczególnie istotne okazało się powiązanie działalności doradczej z edukacją. Obecnie polska młodzież staje przed koniecznością, a jednocześnie szansą bardziej samodzielnego projektowania własnego życia, niż to było udziałem jej rodziców. Tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu podejmowania decyzji, stylów decyzyjnych oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Powinien też stworzyć możliwość kształcenia umiejętności, radzenia sobie ze zmianami, poprzez wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wezwaniom zawodowym.

Proces rozwoju kariery rozpoczyna się już w okresie edukacji wczesnoszkolnej. W sytuacji tak dużego bezrobocia bardzo ważne jest profesjonalne wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Szczególnie istotne w kontekście poradnictwa kariery jest wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w racjonalnym podejmowaniu decyzji, które pomogą mu rozwiązać problemy zawodowe. Z punktu widzenia rynku pracy najistotniejsze w systemu edukacji jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy tak, aby pierwszy kontakt z aktywnym życiem zawodowym nie musiał rozpoczynać się od wizyty w urzędzie pracy i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

Funkcja doradcza nauczyciela jest potrzebna na każdym etapie kształcenia, a w szczególności na etapie gimnazjum i szkoły średniej. Obecne dążenia zmierzają w tym kierunku, aby każdy nauczyciel uczestniczył w procesie tworzenia kariery zawodowej ucznia, poprzez treści zawarte w programach nauczania, a dostarczające informacji na temat różnych zawodów istniejących na rynku pracy. Istotne jest też rozwijanie świadomości młodzieży co do własnych zdolności, umiejętności zainteresowań poprzez różne ćwiczenia przeprowadzane w szkole. Nauczyciel, powinien rozwijać w uczniach świadomość wagi problemu, jakim jest wybór dalszego etapu kształcenia. Powinien on być świadomy, celowy, zgodny z jego zainteresowaniami, zdolnościami, a nie przypadkowy.

U uczniów szkół podstawowych rola poradnictwa powinna sprowadzać się przede wszystkim do podniesienia poziomu świadomości zawodowej poprzez umożliwienie korzystania z informacji zawodowej oraz do wstępnego ukierunkowania, co do wyboru kierunku kształcenia. Natomiast w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej działania z zakresu poradnictwa zawodowego obejmować powinny badanie obszarów zawodowych oraz umiejętności własnych młodzieży i jej przydatności do wykonywania określonych zawodów.

Podejmowanie decyzji związanej z planowaniem kariery zawodowej to proces, w którym uczeń powinien być samodzielny, ale nie samotny. Program „Moja przyszłość” ma na celu przekazanie uczniom jak największej ilości wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w planowaniu kariery zawodowej. Uczniowie poprzez udział w warsztatach będą mieli możliwość rozwijać własną kreatywność,  poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, kształcić postawę przedsiębiorczości, nabywać umiejętności praktyczne odnośnie prezentowania siebie.

 

CEL OGÓLNY:

Zajęcia organizowane są w sposób mający na celu przekazanie gimnazjalistom jak największej ilości wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w planowaniu kariery zawodowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Cel programu dla szkoły:

 • Istotne zwiększenie wartości oferty edukacyjnej szkoły – wzbogacenie jej o elementy nowoczesnego poradnictwa zawodowego;

Cel programu dla uczniów:

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia;
 • Wyposażenie w podstawowe kompendium wiedzy;
 • Wykształcenie umiejętności praktycznych;
 •  Zainspirowanie do samokształcenia;
 • Przygotowanie młodzieży do świadomego i racjonalnego kształtowania swojej przyszłości.

 

UCZESTNICY:

Adresami programu są  uczniowie klasy II gimnazjum  z terenów wiejskich oraz z miasta Ciechanowa ze szkoły integracyjnej.  Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży gimnazjum, aby wybór szkoły ponadgimnzajalnej był adekwatnego z ich  zainteresowaniami i możliwościami. Bogata wiedza o rynku pracy, dostępnych zawodach, odpowiedzialności za swój los jest podstawą świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

UZASADNIENIE WYBORU GRUP OBJĘTEJ WSPARCIEM:

W Polsce żyje około 10 mln dzieci i młodzieży i prawie połowa to mieszkańcy trenów wiejskich. Wiele rodzin wiejskich ma niewesołe perspektywy ekonomiczne. Zarobki na wsi są niższe niż w dużych miastach, a poziom bezrobocia wyższy. Ponadto rodziny wiejskie częściej niż miejskie są wieloosobowe i wielodzietne, co też pogarsza ich sytuację finansową. Bezrobocie rodziców wpływa na warunki życia i sytuację dzieci, ograniczenia w zaspokajaniu ich potrzeb. Wyniki badań pokazują, że szanse na osiągnięcie stabilizacji życiowej, wyższego standardu materialnego wielu młodych mieszkańców wsi coraz częściej dostrzega w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Zmniejszają się różnice w sferze dążeń i planów edukacyjnych pomiędzy młodymi mieszkańcami wsi a ich miejskimi rówieśnikami. Powstaje jednak pytanie: Czy młodzież wiejska ma szanse zrealizowania swoich aspiracji, czy nie pozostaną one jedynie w sferze niezrealizowanych planów? Pierwszy krok powinien polegać na zapewnieniu młodzieży możliwości kształcenia umiejętności przydatnych przy planowaniu kariery zawodowej, wzbogacaniu wiedza o rynku pracy, dostępnych zawodach, o możliwościach zdobywania kwalifikacji.

Wybór zawodu ma znaczenie dla każdego człowieka, jednak dla osób niepełnosprawnych jest to szczególnie ważna decyzja życiowa. One bowiem z reguły napotykają więcej problemów z optymalnym wyborem zawodu, niż osoby pełnosprawne. Osoby niepełnosprawne mają zwykle, choć w różnym stopniu i zakresie, to jednak ograniczoną zdolność do pracy, na skutek obniżenia sprawności funkcjonalnej organizmu, co powoduje, że trudniej im samodzielnie ocenić swoje możliwości zawodowe i pozycję na rynku pracy.     Bardzo często osoby niepełnosprawne nie osiągają takiego ogólnego poziomu rozwoju zawodowego, jaki mogą osiągnąć osoby pełnosprawne, nie mają ukształtowanego własnego JA zawodowego, czyli obrazu swoich możliwości i poglądów na przyszłość zawodową. Zwykle mają także braki w ogólnych umiejętnościach stanowiących podstawę szkolenia lub kształcenia zawodowego oraz brak doświadczenia w pełnieniu różnych ról zawodowych, które częściej posiada młodzież pełnosprawna, kiedy staje przed podjęciem decyzji, dotyczącej swojej kariery zawodowej. Osoby niepełnosprawne mają także utrudniony dostęp do informacji zawodowej – cechuje je mniejsza znajomość wymagań różnych zawodów i stanowisk pracy oraz mniejsze rozeznanie rynku pracy, gdyż nie wszyscy uczestniczą w procesie orientacji zawodowej. Podjęcie niewłaściwej lub przypadkowej decyzji zawodowej ma dla osób niepełnosprawnych poważniejsze konsekwencje niż dla pełnosprawnych. Są bowiem narażone na zbędny wysiłek związany z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, który następnie nie owocuje możliwością podjęcia pracy. Rozczarowanie i stresy z tego powodu mogą w konsekwencji prowadzić do rezygnacji z dalszej rehabilitacji zawodowej i aktywności zawodowej.

Wybór zawodu w przypadku osób niepełnosprawnych jest utrudniony, nie zawsze możliwe jest zrealizowanie marzeń związanych z wyborem zawodu. Zajęcia z poradnictwa zawodowego mogą być dla osób niepełnosprawnych częścią procesu rehabilitacji. Celem zajęć jest udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w wyborze właściwego kierunku kształcenia, który odpowiadałby ich zainteresowaniom, sprawnościom psychofizycznym i potencjalnym możliwościom zawodowym. Podjęcie niewłaściwej decyzji zawodowej ma dla osób niepełnosprawnych dużo poważniejsze konsekwencje niż dla osób pełnosprawnych. Naraża je bowiem na zbędny wysiłek i stresy. Niewłaściwy wybór może zniechęcić do dalszego wysiłku i pokonywania trudności w poszukiwaniu pracy czy wyborze zawodu. Natomiast prawidłowy wybór dalszej drogi kształcenia przez osoby niepełnosprawne daje im szansę na pozytywną integrację społeczną.

Bogata wiedza o rynku pracy, dostępnych zawodach, odpowiedzialności za swój los jest podstawą świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Wybór zawodu adekwatnego do zainteresowań i możliwości, odpowiednie przygotowanie do odnoszenia sukcesu oraz świadome planowanie własnej kariery z pewnością przyczynią się do zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży oraz lepszego jej funkcjonowania na rynku pracy.  Projektu „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijania aspiracji edukacyjnych i społecznych młodzieży, pochodzących z obszarów wiejskich i uczących się w szkole integracyjnej, by odnalazła dla siebie szansę w dalszym kształceniu, by nie poddawała się poczuciu bezsiły i bezradności, ale potrafiła twórczo współtworzyć rzeczywistość. 

 

SPOSÓB REALIZACJI:

Projekt „Moja przyszłość” obejmuje 2 godzin z każdą klasą, w tym:

 •  Wykład – 1 h
 • Ćwiczenia, warsztaty tematyczny, praca grupowa i indywidualna –  1 h

 

Program składa się z dwóch bloków tematycznych: 

 1. „CO DALEJ GIMNAZJALISTO” (planowanie ścieżki edukacyjnej – droga do wybranego zawodu).
 2. „JACY JESTEŚMY- BILANS OSOBISTY” (odkrywanie i prezentowanie własnych umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron).

 

 

 

REZULTATY TWARDE I MIĘKKIE:

Rezultaty twarde:

 •  Spotkanie z rodzicami
 •  W zajęciach weźmie udział

 

Rezultaty miękkie:

Bogata wiedza o rynku pracy, dostępnych zawodach, odpowiedzialności za swój los jest podstawą świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Wybór zawodu adekwatnego do zainteresowań i możliwości, odpowiednie przygotowanie do odnoszenia sukcesu oraz świadome planowanie własnej kariery z pewnością przyczynią się do zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży oraz lepszego jej funkcjonowania na rynku pracy. 

Przewidywane korzyści dla szkoły:

 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia;
 •  Przystosowanie oferty edukacyjnej szkoły do zmieniających się potrzeb rynku pracy;

 

Przewidywane korzyści dla młodzieży:

 • Przygotowanie młodzieży do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczenia własnej drogi rozwoju, poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowanie się do zmieniającej się struktury rynku pracy;
 • Unikanie błędnego wyboru dalszego kształcenia, zawodu, miejsca pracy;
 • Przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy;
 • Umiejętność reagowania na zmiany, gotowość do przekwalifikowywania się lub doskonalenia zawodowego;

 

JAK REZULTATY BĘDĄ BADANE:

Rezultaty twarde:

 • Zgoda rodziców na udział w zajęciach
 • Listy obecności
 • Dzienniki zajęć

 

 

Rezultaty miękkie:

Na koniec zajęć zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród młodzieży, biorącej udział w zajęciach.

 

W JAKI SPOSÓB REZULTATY PRZYCZYNIĄ SIĘ DO REALIZACJI CELU PROJEKTU:

Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych młodzieży, pochodzących z obszarów wiejskich i uczęszczających do szkoły integracyjnej, by odnalazła dla siebie szansę w dalszym kształceniu, by nie poddawała się poczuciu bezsiły i bezradności, ale potrafiła twórczo współtworzyć rzeczywistość.  Zajęcia mają na celu przekazanie gimnazjalistom jak największej ilości wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w planowaniu kariery. Głównym celem programu dla szkoły jest zwiększyć wartości oferty edukacyjnej szkoły – wzbogacić ją o elementy nowoczesnego poradnictwa zawodowego.

Zajęcia przybliżą młodzież gimnazjalną do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczenia własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Właśnie w gimnazjum uczeń dokonuje pierwszego wyboru dotycząca dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu. Na początku zajęć większość uczestników nie ma jeszcze wybranej ścieżki kariery zawodowej (szkoły ponadgimnazjalnej). W takcie zajęć uczniowie uzyskają lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania swojej osobowości, wyznaczania swojej przyszłej drogi zawodowej. Dla większości uczestników będą to pierwsze tego typu zajęcia w szkole. Uczniowie będą mieli możliwość bardziej poznać siebie, swoje zainteresowania i cech osobowości, za pomocą testu określą własne predyspozycje zawodowe.

Program  „Moja przyszłość”  wzbogaci wiedzę gimnazjalistów o rynku pracy, dostępnych zawodach oraz uświadomi młodzieży, że wyboru zawodu i kierunku kształcenia powinien być przemyślany i adekwatnego do zainteresowań i możliwości. Ponad to odpowiednie przygotowanie do odnoszenia sukcesu oraz świadome planowanie własnej kariery z pewnością przyczynią się do zwiększenia szans zatrudnienia oraz do lepszego funkcjonowania na rynku pracy.