Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Trudna sztuka przemawiania

Temat projektu realizowanego w klasie IIb pod opieką wychowawcy, Grażyny Podlasińskiej, w roku szkolnym 2011/2012 :

„Trudna sztuka przemawiania”

1.    Cele:

 •  zapoznanie z historią oratorstwa, sylwetkami sławnych mówców i tekstami ich wystąpień;
 • poszerzenie słownictwa związanego z retoryką;
 • zorganizowanie klasowego konkursu oratorskiego;
 • zredagowanie tekstu przemówienia i wygłoszenie go w konkursie oratorskim.

2.    Źródła informacji:

 • Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na czasie 2” (str. 22 – 29);
 • Biblioteka szkolna i publiczna;
 • Internet.

3.     Zadania dla grup:

 • Grupa I:  opracujcie „Poradnik młodego oratora”. Uwzględnijcie w nim informacje o sztuce argumentacji i mowie ciała. W tym celu wykonajcie kolejno wyszczególnione zadania:

1.     Odszukajcie w zasobach biblioteki szkolnej, publicznej i Internetu materiały na temat sztuki argumentowania. Znajdźcie potrzebne wiadomości w podręczniku do kształcenia językowego dla klasy II. Wynotujcie najważniejsze wskazówki.

2.     Zaproponujcie pomysł na poradnik i wykonajcie szczegółowy plan publikacji.

3.     Napiszcie treść poradnika według sporządzonego planu i na podstawie przygotowanych notatek. Zastosujcie słownictwo właściwe dla sztuki argumentowania.

4.     Sprawdźcie poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną tekstu. Nanieście poprawki.

5.     Zaprojektujcie ciekawą i oryginalną szatę graficzną poradnika. Zbierzcie wszystkie potrzebne elementy.

6.     Przygotujcie poradnik w odpowiednim programie komputerowym.

Wydrukujcie ostateczną wersję publikacji. Wykonajcie okładkę.

 • Grupa II:

Zorganizujcie wystawę dotyczącą słynnych oratorów starożytności: Cycerona, Katona Starszego, Demostenesa. W tym celu wykonajcie kolejno wyszczególnione zadania:

 1. Odszukajcie w zasobach biblioteki szkolnej, publicznej oraz Internetu publikacje na temat słynnych mówców starożytnych. Wynotujcie najważniejsze wiadomości.
 2. Zebrane informacje umieście na etykietkach.
 3. Wybierzcie najciekawsze fragmenty przemówień starożytnych oratorów. Przećwiczcie ich odczytywanie zgodnie z zasadami sztuki oratorstwa.
 4. Przygotujcie w klasie miejsce na wystawę i zadbajcie o jej pomysłową formę. Wykonajcie potrzebne dekoracje.
 5. Ułóżcie wszystkie materiały na wystawie. Odczytajcie najciekawsze fragmenty przemówień starożytnych oratorów.
 6. Napiszcie krótkie przemówienie do wygłoszenia podczas otwarcia ekspozycji. Odczytajcie przemowę.
 •  Grupa III:

Zorganizujcie klasowy wieczorek oratorski. W tym celu wykonajcie kolejno wyszczególnione zadania:

 1. Sporządźcie plan wieczoru oratorskiego.
 2. Napiszcie artykuł do szkolnej gazetki „Na szkolnych śmieciach” informujący o konkursie.
 3. Sprawdźcie poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną tekstu artykułu. Nanieście poprawki. Wytypujcie i zaproście  nauczycieli oraz uczniów do jury.
 4. Opracujcie regulamin konkursu. Wykonajcie dyplomy dla zwycięzców.
 5. Poprowadźcie konkurs.
 6. Stwórzcie tomik najlepszych przemówień.

      Wszyscy uczniowie:

Przygotowanie  się do udziału w konkursie: zredagowanie przemówienia zgodnie z poznanymi zasadami.

Instrukcja dla oratora:

 1. Wybierz temat przemówienia.
 2. Przygotuj plan wystąpienia.
 3. Zredaguj tekst przemówienia zgodnie z zasadami sztuki oratorskiej (odpowiednia argumentacja i słownictwo właściwie dobrane do tematu, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwroty skierowane do słuchaczy).
 4. Sprawdź poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną napisanego wystąpienia. Nanieś poprawki.
 5. Wygłaszając przemówienie, zadbaj o poprawną wymowę oraz odpowiednią postawę i gestykulację.
 6. Twoje wystąpienie będzie oceniane według następujących kryteriów:

- jasno i precyzyjnie sformułowane stanowisko oraz jego uzasadnienie,

- stosowanie słownictwa argumentacyjnego właściwego dla przemówienia,

- poprawność dykcji,

- ekspresja i sugestywność wypowiedzi,

- odpowiednia postawa i gestykulacja.

4. Harmonogram projektu:

Realizacja projektu następuje w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012. W ciągu dwóch miesięcy uczniowie z poszczególnych grup powinni wykonać zadania, w czasie kolejnego miesiąca wszyscy uczniowie przygotowują się do konkursu oratorskiego.

5.    Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań:

Imiona i nazwiska uczniów przydzielonych do poszczególnych grup zostaną zapisane w odpowiedniej tabeli.

6.    Terminy konsultacji:

Według potrzeb uczniów.

7.    Kryteria oceny projektu:

Punkty przyznaje nauczyciel:

 • 3p. – spełnione wymagania
 • 2p. – drobne odstępstwa od wyznaczonych wymagań
 • 0p. – niespełnione wymagania

Kryteria, według których będą oceniane wystąpienia uczniów w konkursie oratorskim, zostały zamieszczone w „Instrukcji dla oratora”.

 

Karta oceny projektu

Numer grupy…………………..

Imiona i nazwiska uczniów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oceniane elementy projektu  „Trudna sztuka przemawiania”

Liczba punktów

Właściwe zaplanowanie pracy.

 

Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.

 

Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.

 

Dokumentowanie prac nad projektem.

 

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.

 

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.

 

Przygotowanie tekstów.

 

Opracowanie graficzne.

 

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.

 

Kreatywność, oryginalność.

 

Systematyczność pracy.

 

Przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji.

 

Prezentacja efektów pracy.

 

 

Plan pracy:

Nr zadania

Osoby odpowiedzialne

Osoby wspomagające

Termin wykonania prac

Termin konsultacji

Materiały

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.