Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Bezpieczna szkoła

W związku z przyjętym na posiedzeniu Rady Ministrów programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008 – 2013 w naszym Gimnazjum realizuje się cele i zadania tego programu.

Główny nacisk kładziemy na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz budowanie szacunku i zaufania do szkoły.

Nasza szkoła jest bezpieczna ponieważ:

 • zwiększono liczbę dyżurujących nauczycieli
 • dyżurują pracownicy niepedagogiczni
 • dyżurują poszczególne klasy
 • w zespołach klasowych realizujemy programy profilaktyczne
 • szkoła dba o to, aby na terenie szkoły nie przebywały osoby niepożądane (obce)
 • w szkole jest zatrudniony pedagog szkolny, który na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów, udziela rad i wskazówek zarówno uczniom jak i rodzicom.

Nasza szkoła jest przyjazna, ponieważ:

Za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju uczniów otrzymaliśmy tytuł”Szkoły z klasą”. Szkoła nasza promuje otwarte drzwi uczniom nie tylko w czasie trwania zajęć, ale również po ich zakończeniu.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • projekt „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • projekt „Językowe ferie zimowe”
 •  program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 •  program „Trzymaj formę”
 • koła zainteresowań (chór, koło teatralne, koło promocji zdrowia, zajęcia sportowe – UKS)
 • konkursy w ramach działalności szkolnej i pozaszkolnej
 •  wycieczki
 • wolontariat
 •  działalność organizacji szkolnych: SU, LOP, PCK
 • gazetka szkolna „Na szkolnych śmieciach”

efektem naszych działań jest to, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, czują się bezpiecznie, angażują się w życie szkoły, a czas wolny organizują na terenie szkoły.